Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia

                                                                                                                                                                                      Chmielnik, 2017-02-20

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.

„Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA” – dostawa wyposażenia.

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku

36-016 Chmielnik, Chmielnik 146

tel. 17 2292438, fax 17 2292600

e-mail: tgmina@ostnet.pl

http://trzezwa.gmina.pl/

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku

36-016 Chmielnik, Chmielnik 146

Tel. 17 2292438, fax 17 2292600

e-mail: tgmina@ostnet.pl

http://trzezwa.gmina.pl/

II. Określenie trybu zamówienia:

Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania ustawy PZP - postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem        informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętów do wyposażenia kuchni.

Kod CPV: 39141000-2 – Meble i wyposażenie kuchni.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy zakres dostaw określony został w zał. Nr 2 – specyfikacja dostaw.

 

Wszelkie zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarach, projektach budowlanych i wykonawczych oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, w każdym przypadku wskazują, że przedmioty podlegające zamówieniu mogą być równoważne i należy je traktować jako parametry techniczne.

 

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia – od podpisania umowy do 24.03.2017 r.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków:

6.1 Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia min 5  letniego okresu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt oraz przyjazdu serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

6.2 Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji:

 Wykonawca zostanie wyłoniony po wyborze najkorzystniejszej ofert. Jako kryterium wyboru zostanie zastosowane kryterium najniższa cena – 100%.

Cena (znaczenie w ocenie 100% =100 pkt)

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

C = Cn / Cb x 100 pkt

gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badanej oferty.

6.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym Zapytaniu  oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium Cena.

6.4 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia :

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3.         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Forma składania ofert:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku Załączniku nr 1,

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach  należy składać do dnia: 2017-02-28 do godz. 10.00

w : Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku

Oddział ZAZ Wola Rafałowska, 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 214 – sekretariat.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-02-28 o godz. 10.10

w :  Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku

Oddział ZAZ Wola Rafałowska, 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 214 – Świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne przy udziale oferentów.

XII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień uzupełniających.

XIII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Kazimierz Jaworski tel. 661764610, fax 17 2292600, e-mail: kazimierz.jaworski@parki.es sposób porozumiewania fax, e-mail lub list.

XIV. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów zawartej umowy z wykonawcą.

XV. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VIII Regionalny rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem.

Tadeusz Kozak

Prezes TPU”Trzeźwa Gmina”

Logowanie