Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku jest partnerem projektu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (priorytet Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, obszar tematyczny Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych).

Opis projektu

Projekt dotyczy to działań kwalifikowanych, takich jak:

  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego;
  • rozwój zasobów ludzkich, w szczególności młodzieży z obszarów rolniczych, z uwzględnieniem nowoczesnych form szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego;
  • rozwój sieci, partnerstw, kapitału społecznego - wsparcie pozarządowych instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich;
  • tworzenie finansowych i lokalnych systemów wsparcia inwestycji.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy daje szansę dokonania istotnych postępów w realizacji podstawowego, wieloletniego celu, którym jest ciągła i trwała poprawa warunków życia mieszkańców naszego regionu. Zostanie to dokonane przez realizację następujących celów programu:

  • rozwój i promocja rolnictwa, produkcji i przetwórstwa ekologicznego oraz utworzenie nowych trwałych miejsc pracy dających perspektywę rozwoju;
  • rozwój i promocja agroturystyki;
  • stworzenie szans rozwoju młodego pokolenia – poszerzenie oferty edukacyjno wychowawczej;
  • zintensyfikowanie współpracy między podmiotami społecznymi i samorządowymi (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego);
  • inwestowanie w infrastrukturę w regionie w powiązaniu z pozostałymi celami.

Program realizowany będzie na obszarze mikroregionu „Doliny Strugu”, który tworzą gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne oraz Tyczyn. Jest to przedsięwzięcie o podregionalnym zakresie geograficznym.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat projektu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” znajduje się na stronie Regionalnego Towarzystwa rolno Przemysłowego „Dolina Strugu” (http://dolinastrugu.pl/). Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajduje się na stronie http://www.programszwajcarski.gov.pl/.

Partnerstwo w projekcie

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, jako partner projektu, jest odpowiedzialne za realizację działania pn. Szkoła Liderów (wdrożenie części infrastrukturalnej projektu, realizacja części edukacyjno-szkoleniowej, zapewnienie współpracy Szkoły Liderów z Inkubatorem Instytucjonalnym i Inter-klubami).

Logowanie