Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego dostawy wyposażenia w ramach projektu Dom Zdrowia

W związku z ogłoszonym postępowaniem z dnia 20 lutego 2017 r., Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku informuje, iż po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejsza, w przyjetym kryterium oceny- cena 100%, została wybrana oferta złożona przez:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
50-424 Wrocław,
ul. Krakowska 29C

na kwotę w wysokości: 157 722,90 zł brutto

Logowanie