Realizowane projekty

Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku od 01.01.2011 rozpoczęło realizację, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Projektu „Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość”.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia 14 osób z gminy Chmielnik poprzez przygotowanie ich do pracy, samozatrudnienia lub przekwalifikowania się w zawodach pozarolniczych w terminie do 31.05.2011 r.

Projekt daje ogromną szansę na wzrost aktywności i atrakcyjności zawodowej kobiet zamieszkałych w gminie Chmielnik, poprawę zdolności do zatrudnienia w zawodach pozarolniczych, umożliwi rozwój i podnoszenie konkurencyjności zawodowej społeczności wiejskiej. Działania takie jak: zorganizowanie kursu stylizacji paznokci, stylizacji i wizażu, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – przyczynią się do zwiększenia niezależności, samodzielności, przyczyniając się do budowy „społeczeństwa informacyjnego” (np. umiejętność poszukiwania pracy i wszelkich informacji w Internecie).

Czas realizacji projektu

01.01.2011 do 30.05.2011 r.

Grupa docelowa

Grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektu to wszystkie mieszkanki Gminy Chmielnik, a w szczególności osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczące się, pracujące chcące się przekwalifikować z powodu niskich dochodów, rolnicy. Wsparcie obejmie 14 osób zamieszkujących obszar Gminy Chmielnik, które nie posiadają odpowiedniego dostępu do fachowych usług aktywizacyjnych i szkoleniowo- doradczych oraz bieżącej informacji o ofertach pracy, jak również nie posiadają kwalifikacji pożądanych przez pracodawców.

Kompleksowy system wsparcia luty – maj 2011 r.

Doradztwo zawodowe

W ramach 32 godz. zajęć doradztwa zawodowego zaplanowano aktywne poszukiwanie pracy, aktywizację zawodową, sposób założenia własnej działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy na ten cel.

Kurs stylizacji paznokci

W ramach 90 godz. warsztatów zaplanowano zorganizowanie stanowiska do wykonywania zabiegów manicure, naukę stylizacji oraz zdobnictwa paznokci, wykonywania manicure i zabiegów odżywczo – pielęgnacyjnych dłoni, przedłużania i modelowania paznokci na tipsie i na szablonie metodą żelową i akrylową, zdobnictwa paznokci.

Kurs wizażu i stylizacji

Zajęcia szkoleniowe z wizażu i stylizacji 48 h pozwolą uczestnikom projektu na przygotowanie wizerunku na różne wydarzenia okolicznościowe z uwzględnieniem doboru odpowiedniego stroju oraz makijażu.

Beneficjenci projektu będą brali udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie.

W/w szkolenia będą odbywały się w miejscu wyznaczonym przez zewnętrzną firmę. Zostanie zwrócony koszt dojazdów uczestników na szkolenia pokrywający kwotę przejazdu najtańszym środkiem transportu. Zwrot kosztów dojazdu będzie wypłacany na podstawie list obecności. Szkolenia zakończą się egzaminem końcowym (test sprawdzający wiedzę, zdobytą podczas szkolenia) potwierdzonym zaświadczeniami i certyfikatami.

Rekrutacja – styczeń 2011

Dokumenty do pobrania

Logo PO KL Narodowa Strategia Spójności

Logowanie