Projekt "Pokonać samotność"

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Pokonać samotność”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 a wartość dofinansowania to 1 467 608,64 zł.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc opieki dla 30 osób starszych/niesamodzielnych (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną – utworzony zostanie dom opieki dziennej (DOD) w Chmielniku.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie między innymi utworzenie 30 miejsc opieki dziennej dla osób starszych, niesamodzielnych, istniejących także po zakończeniu realizacji projektu, zorganizowanie tym osobom pakietu zajęć rehabilitacyjno-rozrywkowych a także kulturalnych i intelektualnych.

Logowanie