Nasze jednostki

Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu (http://www.slods.itl.pl/)

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” prowadzi w Chmielniku społeczną szkołę od 1999 roku. Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu powstały z inicjatywy działaczy i liderów życia społeczno-gospodarczego w regionie, którzy mieli świadomość że oferta edukacyjna istniejących szkół publicznych jest w wielu dziedzinach niedostosowana do aktualnych potrzeb, jak również oczekiwań uczniów i ich rodziców.

Stowarzyszenie, mając świadomość niewielkiej zamożności mieszkańców mikroregionu, przyjęło od początku założenie, że za naukę w tych szkołach nie będzie pobierać się żadnych opłat. Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu posiadają uprawnienia szkół publicznych. Realizują one w dziedzinie edukacji zadania nałożone ustawowo na gminę w zakresie gimnazjum oraz na powiat w zakresie liceum. Wykonując zadania administracji publicznej uzyskują od właściwych organów subwencję oświatową podobnie jak każda analogiczna placówka publiczna.
Budynek Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu

Dzięki małej liczbie uczniów w klasach, uczniowie mogą sami uczestniczyć w tworzeniu profilu klasy, poznać wychowawcę, nauczycieli i przyszłych kolegów. Każdy uczeń może też określać swoją indywidualną ścieżkę rozwoju i wybierać nauczycieli, którzy pomogą mu ją zrealizować.

W szkołach prowadzonych przez „Trzeźwą Gminę” realizowanych jest wiele inicjatyw wykraczających poza minimum przewidziane w programie nauczania:

 • „zielone szkoły”;
 • wycieczki edukacyjne – w tym wyjazdy zagraniczne w programie COMENIUS (Niemcy, Austria, Włochy, Ukraina, Litwa, Malta);
 • redakcja szkolnej gazetki „Optymista” i strony internetowej http://www.slods.itl.pl/;
 • teatr szkolny i grupa wokalna „Trio Pro Deo”;
 • koncerty patriotyczne dla całego środowiska gminy i okolic oraz „Bieg niepodległości” z okazji święta 11 listopada;
 • wieczory filmowe z dyskusją;
 • zajęcia sportowe z judo, taniec, a także wyjazdy na lodowisko, narty, basen;
 • wyjazdy rowerowe lokalne i zagraniczne (np. Ukraina, Rumunia, Litwa).

Od wielu lat wyniki testu gimnazjalnego, zdawanego przez uczniów III klas Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu, przekraczają średnią krajową i wojewódzką. Przykładowo, wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2007 r. kształtowały się w tej szkole na poziomie wyższym niż średnia dla tego typu placówek. W przypadku części humanistycznej wynik wskazanej placówki to 34,5 punktów, co uplasowało ją w staninie „wysokim” (7 na 9). Wynik ten był wyższy od wszystkich średnich: krajowej (31,48), krajowej dla szkół niepublicznych (34,21), wojewódzkiej (32,0), powiatowej (31,8) i gminnej (33,9). W części matematyczno-przyrodniczej wynik szkoły to 26,4 punktów, co uplasowało ją w staninie „wyżej średnim” (6 na 9). Wynik ten przewyższał średnią: krajową (25,31), wojewódzką (24,9), powiatową (24,9) i gminną (25,7). W 2008 r. wyniki uczniów trzecich klas Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu w części humanistycznej znacznie przewyższały średni wynik w kraju – aż o 5 punktów. W 2008 r. po raz pierwszy w historii szkoła uplasowała się w staninie „bardzo wysoki”. Również w części matematyczno-przyrodniczej wyniki były wyższe niż przeciętne w Polsce (stanin „wyżej średni”) .

Społeczne szkoły Doliny Strugu mogą poszczycić się również osiągnięciami uczniów w wielu konkursach i zawodach. m.in.:

 • stypendia Prezesa Rady Ministrów;
 • sukcesy w wojewódzkich konkursach recytatorskich (również poezji niemieckojęzycznej pod patronatem Honorowego Konsula Republiki Federalnej Niemiec);
 • sukces w Ogólnopolskim Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii (jedna z 3 głównych nagród);
 • sukcesy w konkursach plastycznych (m.in. 6 prac wyróżnionych w X Jubileuszowym Podkarpackim Przeglądzie Plastyki Dzieci i Młodzieży, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bałtyk dziś, wczoraj, jutro” organizowanym przez „The Baltic Sea Project – Polska”);
 • wyróżnienia i nagrody dla gazetki szkolnej „Optymista”;
 • wyróżnienia i nagrody dla szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego „Pro Deo”;
 • wyróżnienia i nagrody w konkursach informatycznych (m.in. II miejsce w ogólnopolskim konkursie na program komputerowy pisany w Delphi).

W ramach współpracy międzynarodowej odbywają się wyjazdy zagraniczne, m.in. do Mediolanu we Włoszech, na Maltę, do Berlina. Szkoła gościła również uczniów, m.in. z Włoch i z Niemiec. Szkoła uczestniczy w różnego rodzaju projektach, w ich ramach zapraszane są osoby z różnych państw, które spotykają się z uczniami.

Zakład Aktywności Zawodowej (http://www.zaz.trzezwagmina.pl/)

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej powstał w 2007 r. Zatrudnia 30 osób niepełnosprawnych (głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności – I gr. – 70%, II gr. – 30%) oraz 8 pracowników obsługi. Dla znacznej części pracowników jest to ich pierwsza praca, możliwość „wyjścia z domu”, rehabilitacja, duża radość.

W zakładzie prowadzone są trzy formy pracy:

 • rehabilitacja zawodowa,
 • społeczna,
 • i ruchowa.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez: dostosowanie stanowiska pracy, szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, badania lekarskie określające predyspozycje pracownika do pracy oraz prowadzoną przez nas działalność gospodarczą.

Rehabilitacja społeczna ma na celu wyrabianie osobistej zaradności, pobudzanie do aktywności itp. umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja ruchowa polega na prowadzeniu ćwiczeń usprawniających odpowiednio do rodzaju schorzeń. Każdy zatrudniony ma indywidualny plan rehabilitacji.

Wymienione formy pracy mają na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego oraz w miarę indywidualnych możliwości aktywnego życia w środowisku i w przyszłości dla części pracy na otwartym rynku pracy.

Profilem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej są usługi biurowe, zwłaszcza poligraficzne:

 • druk cyfrowy,
 • usługi introligatorskie,
 • rękodzieło.

Logowanie