Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach

Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach zaprasza

Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach to urodzinowy prezent dla najmłodszej wsi w Gminie Chmielnik. W XV rocznice powstania wsi Borówki, na malowniczej leśnej polanie, Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku uruchomiło unikalny w skali Podkarpacia obiekt – Centrum Edukacji Ekologicznej.

Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia.
Autor: Albert Einstein

Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach zaprasza

Prowadzona w obecnym czasie gospodarka, nie zawsze ma na względzie warunki naturalne. Obserwujemy to w otaczającym nas świecie roślinnym i zwierzęcym. Trzeźwa Gmina w swojej misji realizuje wieloaspektowy program rozwoju, mający na celu powrót do równowagi w systemie fauny i flory. Potencjałem tego obszaru jest zdrowe, nieskażone środowisko, które daje mu przewagę. Mieszkańcy nie do końca maja świadomość tego, jak duże znaczenie dla całego ekosystemu maja jego poszczególne składniki. Przykładem jest pszczoła, której populacja z roku na rok jest coraz mniejsza. Z jednej strony wpływa to na zakłócenie wielu procesów realizowanych w całym ekosystemie. Spada jej populacja, co jest zagrożeniem dla bioróżnorodności, w szczególności roślinnej. Zakłócenie bioróżnorodności w sferze roślinnej ma wpływ na bioróżnorodność zwierzęca, a także na środowisko, w którym żyje człowiek. Pomimo, ze Podkarpacie posiada zdrowe i stosunkowo nieskażone środowisko, co na pewno jest przewaga konkurencyjna, to często w postawach mieszkańców brak jest zrozumienia i dostrzegania zależności w ekosystemach naturalnych. Nie rozumieją i nie dostrzegają oni, że zniszczenie nawet drobnego elementu może zagrozić całemu ekosystemowi. Każdy szczegół ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ekologicznego rolnictwa.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach zaprasza

Głównym celem projektu Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Podkarpacia w zakresie roli pszczół w zachowaniu bioróżnorodności. Bioróżnorodność – to rozmaitość form życia wraz z cała ich zmiennością na poziomie genów, gatunków i ekosystemów, w skali Ziemi lub bliższych jednostek biogeograficznych. Według definicji przyjętej oficjalnie przez Konwencje o różnorodności biologicznej, różnorodność gatunkowa oznacza „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak tez z zespołach ekologicznych, których organizmy te są częścią. Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej i różnorodności na poziomie ekosystemów”. Bioróżnorodność jest pojęciem wyrażającym pełny dynamizm żywej przyrody: skład genetyczny gatunków zmienia się w czasie i przestrzeni wskutek naturalnego i antropogenicznego oddziaływania selekcyjnego. Występowanie i liczebność gatunków w zespołach ekologicznych uzależnione są od czynników biotycznych i fizycznych. Zagadnienie różnorodności biologicznej stało się jednym z głównych paradygmatów ekologii, współczesnej ochrony przyrody i polityki środowiskowej. Najistotniejszym elementem bioróżnorodności jest – różnorodność gatunkowa, utożsamiana często z różnorodnością ekologiczną, jakkolwiek określenie różnorodności gatunkowej zaczyna się od systematyki, a nawet wchodzi w zakres definicji dziedziny biologii. Ostatnio coraz większego znaczenia nabierają badania różnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym, genetycznym. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie ukazania mieszkańcom, młodzieży i szczególnie osobom które żyją z rolnictwa, jak duże znaczenie dla całego ekosystemu, mają nawet jego pojedyncze elementy. Koncentracja projektu na pszczołach wynika z tego ze w tradycyjnej świadomości, pszczoła jest utożsamiana z owadem bardzo pożytecznym i pracowitym. Wskazanie na zagrożenie, które w związku z urbanizacja, zwiększonym wykorzystaniem środków chemicznych i zatruwaniem środowiska, które negatywnie wpływają na populacje pszczół uwrażliwia uczestników szkoleń na skale tych zagrożeń. Program zobrazuje, jak jeden z elementów ekosystemu, np. pszczoła może mieć kluczowe znaczenie dla całych łańcuchów i bardzo wielu procesów życiowych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania człowieka. A żeby zachować nieskażone środowisko musimy dbać o każde nawet drobne elementy ekosystemu i w sposób odpowiedzialny i zrównoważony korzystać z tych atutów, aby ich nie utracić i nie zaciągnąć długów wobec przyszłych pokoleń, których na pewno nie spłacimy. Koncentracja na pszczołach wyróżni nasze centrum i ukaże bardzo konkretny przykład takiego właśnie zwracania uwagi na często mały, bardzo trudno zauważalny szczegół, który w efekcie zniszczenia, wywoła szereg negatywnych reakcji łańcuchowych. Poprzez edukacje i ukazanie tych zależności słuchacze będą uwrażliwieni na ogromna odpowiedzialność człowieka na przyrodę. Będą dbać o bioróżnorodność poprzez codzienne zachowania, nawyki i proekologiczna postawę życiową.

Szczególnie apelować będziemy do tych, którzy maja wpływ w jaki sposób i jakie środki stosuje się w produkcji rolnej, jak obchodzimy się ze środkami chemicznymi wykorzystywanymi w życiu codziennym, oraz jak dbamy o segregację odpadów. Projekt poprzez wypromowanie pszczoły i ukazanie dla niej tradycyjnego szacunku wzmocni siłę swoich działań edukacyjnych.

Zaangażowanie się w ten projekt Trzeźwej Gminy, wynika z zasadniczej misji stowarzyszenia, która sprowadza się do takiego kreowania rozwoju regionu Podkarpacia, który powinien opierać się na wykorzystaniu walorów naturalnego środowiska do produkcji ekologicznej i agroturystyki. Pragniemy poprzez projekt zadbać, ażeby każdy element ekosystemu nie był niszczony, a mała pracowita pszczółka była szanowani i chroniona szczególnie.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach zaprasza

Zaproszenie

Zapraszamy uczniów szkół z Podkarpacia, samorządowców, rolników, sadowników i pszczelarzy do odwiedzenia naszego Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach oraz skorzystania z oferty szkoleniowej i warsztatowej. Nasz telefon – +17 22 92 438, nasz fax: +17 22 92 600, nasz e-mail: tgmina@ostnet.pl.

Logowanie